Aktualności

INTERSTUDENT UwS 2024

Otwieramy nabór wniosków do konkursu INTERSTUDENT UwS 2024 dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu w Siedlcach.

Konkurs Interstudent UwS to inicjatywa Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów UwS posiadających status cudzoziemca, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków studiów, wszystkich stopni, a także stypendyści NAWA oraz uczestnicy programów wymiany międzynarodowej,  którzy na dzień złożenia wniosku konkursowego ukończyli 18 lat.

Nabór wniosków trwa od 14 marca 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r.

 

Wniosek - załącznik do regulaminu

 

Regulamin konkursu INTERSTUDENT UWS 2024

 

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie INTERSTUDENT UWS 2024, zwanym dalej „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet w Siedlcach (dalej „Uniwersytet”, „UwS” lub „Organizator”), z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP: 821-001-44-90, REGON: 000001471, w tym funkcjonujący w Uniwersytecie Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej (dalej „OJP UwS”) oraz Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – Welcome Center (dalej „WC UwS”).
 3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zamieszczane są na witrynie internetowej OJP UwS www.ojp.uws.edu.pl.
 4. Misją konkursu jest promocja Uniwersytetu w środowisku międzynarodowym i w Polsce oraz aktywizacja i integracja cudzoziemców we wspólnocie UwS.
 5. Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu kampanii promującej UwS lub konkretnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na arenie międzynarodowej, w tym jego oferty dydaktycznej i naukowej, zwanego dalej „projektem kampanii”.
 6. Przez projekt kampanii promującej UwS rozumie się opis działania lub działań skierowanych na uzyskanie konkretnego i mierzalnego celu wraz z kompleksowym określeniem środków niezbędnych do realizacji oraz opisem spodziewanego wpływu i planowanych efektów kampanii.
 7. W wyniku przeprowadzonego konkursu i na podstawie pomysłów zawartych we wnioskach konkursowych powstanie kampania promocyjna UwS, która może zostać zrealizowana w kolejnych latach działalności Uniwersytetu.
 8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury konkursowej sprawuje Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

II Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu mogą przystąpić studenci i doktoranci UwS posiadający status cudzoziemca, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków studiów, wszystkich stopni, a także stypendyści NAWA oraz uczestnicy programów wymiany międzynarodowej, zwani dalej „Uczestnikami”, którzy na dzień złożenia wniosku konkursowego ukończyli 18 lat.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują i składają wnioski o udział w konkursie, z zastosowaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski wraz z projektem (opisem) kampanii mogą być sporządzone w języku polskim lub języku angielskim.
 4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek.
 5. Uczestnik konkursu musi być autorem projektu kampanii oraz wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do tego projektu.
 6. Wniosek powinien zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji prezentowanej kampanii promocyjnej.
 7. Integralną częścią wniosku może być utwór multimedialny przedstawiający autorski projekt Uczestnika konkursu, np.: prezentacja multimedialna, film, nagranie, aplikacja lub strona internetowa, pod warunkiem przekazania jej jako załącznika do formularza wniosku lub na nośniku pamięci. Pliki należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC.
 8. Wnioski składane są w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą UwS w formie pisemnej lub elektronicznie (PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

III Harmonogram konkursu

 1. Rozpoczęcie naboru i publikacja formularza aplikacyjnego do 14 marca 2024 roku.
 2. Nabór wniosków prowadzony jest do 14 kwietnia 2024 roku.
 3. Ocena wniosków prowadzona jest do 6 maja 2024 roku.
 4. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Uniwersytetu,  15 maja 2024 roku

IV Zasady wyłonienia laureatów i nagrody

 1. Zwycięzcy w konkursie zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, na podstawie analizy złożonych wniosków.
 2. Komisja Konkursowa podczas obrad oceni złożone wnioski i przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
 3. W trakcie oceny wniosków Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria takie jak: analizę potrzeb, na które odpowiada kampania, działania kampanii wraz z uzasadnieniem i rezultaty kampanii wraz z ich oddziaływaniem, wykonalność planu i zasadność planowanych nakładów.
 4. W konkursie przewidziano nagrody w wysokości:
 • 1) za zajęcie I miejsca – 3 000 zł;
 • 2) za zajęcie II miejsca – 1 600 zł lub pokrycie kosztów zakwaterowania w Domu Studenta UwS
  w pokoju 2-osobowym przez jeden semestr (5 miesięcy);
 • 3) za zajęcie III miejsca – 1 000 zł.
 1. Od nagrody pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)
 2. Organizator zastrzega, że Komisja Konkursowa może nie wyłonić żadnego zwycięzcy, nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik konkursu podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane.

V Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora.
 3. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
 • 1) wytypowania do uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub przekazania informacji o konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • 2) rejestracji uczestnictwa w konkursie w celu komunikowania się z Uczestnikami w celu organizacji konkursu, udokumentowania jego przebiegu, publikowania informacji o laureatach na podstawie realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) w związku z przepisami ustawy Kodeks cywilny;
 • 3) dokumentacji przebiegu konkursu poprzez przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO;
 • 4) publikacji wyników konkursu w celu upowszechniania informacji o wynikach konkursu i jego laureatach, na postawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, Uczestnikom przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celu udziału w konkursie.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania
  i rozliczenia konkursu – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został rozstrzygnięty.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

VI Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie do Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UwS w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać tytuł konkursu, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą rozpatruje niezwłocznie zgłoszoną reklamację i informuje zgłaszającego o swojej decyzji w tej sprawie. Decyzja Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że projekt kampanii zgłoszony na konkurs został wykonane osobiście.
 2. Przekazanie wniosków konkursowych oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż zgłoszone projekty kampanii i utwory multimedialne nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik konkursu jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, zrekompensuje Organizatorowi, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wykorzystaniu w całości lub w części zwycięskiego/-ich projektu/-ów kampanii i jego/ich realizacji w celu promocji Uniwersytetu, Uczestnik lub Uczestnicy konkursu wyłonieni jako zwycięzcy I, II lub III nagrody, zobowiązuje/-ą się do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie przeniesienia na Uniwersytet w Siedlcach autorskich praw majątkowych do tego projektu i jego egzemplarzy, na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, z jednoczesnym zapewnieniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub podania nieprawdziwych danych Organizator wyklucza Uczestnika z udziału w konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nośników zawierających materiały dołączone do wniosku konkursowego lub ich zaginięcie podczas ich dostarczania do siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Siedlce, 11 marca 2024 r.

 

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UPH w Siedlcach

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce